Одржлив развој и ниско јаглеродна политика во прекуграничниот регион

Одржлив развој и ниско јаглеродна политика во прекуграничниот регион

Подготовка на заедничка политика за ниско јаглеродна економија

Подготовка на заедничка политика за ниско јаглеродна економија

Заедничка интегрирана политика за нискојаглеродна економија во прекуграничниот регион

...

ABB ја отвори првата јаглеродно неутрална и енергетски самоодржлива фабрика на светот

 

Фабриката на компанијата ABB, сместена во Лиденшајд во Германија, е првата на светот која ги оствари идеалите за јаглеродна неутралност и енергетска самоодржливост, кон кои во времето на интензивирање на борбата против климатските промени, тежнеат многу општествено одговорни компании. Ова постигнување е показател дека пресвртот во однос на фосилните горива е можен со помош на дигиталното управување со енергијата и претставува дел од напорите на ABB за нулта емисија (Mission to Zero).

Фазата на проектирање и изградба на производниот погон во германскиот град, траела две години, и во склоп на истиот се наоѓа соларна централа. Фотоволтаичниот систем со површина од 3.500 квадратни метри е поставен на паркингот на фабриката и се очекува годишно да произведува 1.100MWh чиста електрична енергија. Во комбинација со когенерациската постројка, двојно поефикасна од конвенционалните термоцентрали, ќе се обезбедува 14% повеќе енергија од потребите на фабриката.

Погонот дополнително е „озеленет“ со батерии за складиштење на енергија, како и станици за полнење на  електрични возила кои бесплатно им се ставени на располагање на вработените во фабриката.

Компанијата ABB која има традиција од 130 години, работи во повеќе од 100 земји и вработува скоро 150.000 луѓе.

 

Извор: https://www.porta3.mk/abb-ja-otvori-prvata-jaglerodno-neutralna-i-energetski-samoodrzhliva-fabrika-na-svetot/

Спроведување на мерки за намалување на емисијата на CO2 во регионот

  • Како резултат на насоките содржани во заедничкиот документ Политика за ниско јаглеродна економија во прекуграничниот регион, што беше подготвен и усвоен од страна на вклучените страни во завршната фаза од проектот Заедничка интегрирана политика за ниско јаглеродна економија во прекуграничниот регион, во изминатиот период општините и другите засегнати страни работат интензивно на нивно спроведување.

Во општините Берово, Пехчево и Делчево инсталирани се фотоволтаични системи на покривите на по 3 јавни институции, со што се очекува намалување на јаглеродната емисија, но ќе се направат значајни заштеди на електричната енергија со што директно ќе се намалат трошоците на општините. Средствата за реализација на овие проекти се обезбедени од фондовите на ЕУ.

Дополнително, Извештаите за квалитет на воздухот и мерки за нивно подобрување се значајна основа на општините за реалзација на конкретни мерки и активности. Во тек е иницијатива за поставување на мерна станица за квалитет на воздухот во  регионот.

Нов проект одобрен за финансирање во рамките на Вториот повик за предлози во рамките на Програмата за прекугранична соработка  „ИНТЕРРЕГ-ИПА Бугарија- Македонија 2014TC16I5CB006″

Здруженијата  “Кластер  за обновливи извори на енергија” и Центар за лековити билки и шумски плодови “Амброзијa” добија проект одобрен за финансирање во рамките на Вториот повик за предлози во рамките на Програмата за прекугранична соработка  „ИНТЕРРЕГ-ИПА Бугарија- Македонија 2014TC16I5CB006″. Проектот насловен како “Идентификација и следење на контаминирани почви со користење на иновативна методологија” (MCSoil) е меѓу  највисоко рангираните проекти и неговото времетраење на имплементацијата е 15 месеци. Главната цел на проектот е да ги процени специфичните потреби на регионот за мапирање на постоечка и потенцијална контаминација на почвата и да ја зголеми свеста за состојбата со ресурсите на почвата во партнерските земји, како  и да ја подобри ефикасноста во управувањето со ресурсите во однос на почвите “.

Во периодот  февруари – мај 2018 година, членовите на Кластерот за обновливи извори на енергија и Центарот за лековити билки и и шумски плодови “Амброзија” работеа интензивно заеднички на подготовка на два предлог-проекти: “Идентификација и следење на контаминирани почви со користење на иновативна методологија” (MCSoil) и проектот “Подготвени за непогоди” / ReDi /. Проектните предлози беа аплицирани на Вториот повик за предлози во рамки на Програмата за прекугранична соработка на ИНТЕРРЕГ-ИПА “Бугарија-Македонија” CCI 2014TC16I5CB006. По објавувањето на конечните резултати од просецот на евалуација, проектот “ReDi” беше рангиран во рамките на резервната листа. Клистерот за ОИЕ и Центарот за лековити билки и шумски плодови”Амброзија” се амбициозни и мотивирани да продолжат да ја развиваат својата соработка и интеракција во развојот и спроведувањето на иницијативи и проекти поврзани со заштитата на животната средина и клима, правилно управување со отпадот, воведувањето и употребата на ОИЕ, промоција на ЕЕ, итн.