1. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
    • Зајакнати капацитетите на општините, бизнис секторот и НВОи за заштита на животната средина, одржлив развој и ниско јаглеродни практики;
    • Подготвен Заеднички документ за политика за ниско јагледодна економија во граничниот регион, како рамка за следните активности и соработка во оваа област;
    • Подигната јавната свест кај целните групи и јавноста за заштита на животната средина и важноста на ниско јаглеродните практики.