Информација за проектот

 

Проект                                   „Заедничка интегрирана политика за нискојаглеродна економија во прекуграничниот регион“

Водещ партньор                   Здружение „Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија”, Република Македонија

Приоритетна оска                Животна средина

Специфична цел                   Заштита на животната средина и одржливо искористување на заедничките природни ресурси во регионот на ПГС

Времетраење на проектот  15 месеци

Целни групи                          Основни целни групи се 9 општини – Берово, Пехчево, Делчево и Виница од Македонија и Благоевград, Сандански, Кресна, Симитли и Струмјани од Бугаарија (населението  и претставници на локалните  власти), Деловни субјекти од прекуграничната област, Невладини организации

Буџет на проекта                  112843.54 евра

 

Резултати:
  1. Зајакнати капацитетите на општините, бизнис секторот и НВОи за заштита на животната
    средина, одржлив развој и ниско јаглеродни практики;
  2. Подготвен Заеднички документ за политика за ниско јагледодна економија во граничниот
    регион, како рамка за следните активности и соработка во оваа област
  3. Подигната јавната свест кај целните групи и јавноста за заштита на животната средина и
    важноста на ниско јаглеродните практики