Активности:
  1. Анализа на состојбата со јаглеродна емисија во пограничниот регион
  2. Мониторинг на загадувањето на воздухот во градовите во 9 општини (Берово, Пехчево, Делчево и Виница во Македонија и Благоевград, Симитли, Кресна, Струмјани и Сандански во Бугарија), со ангажирање на двата проектни партнери.
  3. Две работилници со локалните власи и бизнис секторот организирани во Источен регион (MK) и регионот на Благоевград (БГ)                                          
  4. Подготовката на Заеднички документ за ниско јаглеродна прекугранична политика е клучната активност на проектот што ќе биде имплементирана во 9 општини, со учество на локалните засегнати страни и со користење на податоците од активностите 1 и 2. 5. Подготовка на извештаи за јаглероден отпечаток со препораки за јавните установи и деловните објекти во регионот, која ќе им даде рамка за следните активности за намалување на потрошувачката на јаглерод и ќе биде имплементирана во сите 9 проектни општини.
  5. Воспоставувањето на прекугранична мрежа за заедничка ниско јаглеродна политика е еден од продуктите на проектот, со учество на сите релевантни засегнати страни од Источниот и Благоевградскиот регион region, која ќе биде одговорна за мониторинг на спроведувањето на Заедничката политика и ќе овозможи понатамошна соработка.
  6. Студиските посети за размена на искуства ќе бидат организирани во Благоевградскиот и Источниот регион со цел да се промовираат позитивните практики поврзани со ниско јаглеродната економија.
  7. Информативна кампања за климатските промени и намалување на јаглеродниот отпечаток ќе биде спроведена во двата проектни региони, со користење на различни пристапи и различни комуникациски канали.
  8. Завршна конференција за промоција на проектните резултати во Пехчево со учество на претставници од двата проектни региони