• Повишен капацитет на общините, бизнес сектора и НПО за опазване на околната среда, устойчиво развитие и нисковъглеродни практики.
  • Разработен общ документ за политиката за икономика с ниска въглеродна интензивност за трансграничния регион като рамка за бъдещи дейности и сътрудничество в тази област.
  • Повишена осведоменост сред целевите групи и широката общественост за опазване на околната среда и значението на нисковъглеродните практики.