Новата ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония е приета на 5 август 2015 г. от Европейската комисия с решение № C (2015) 5653 и се съсредоточи върху мерките, насочени към смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично ниво. Основният фокус на програмата също е поставен върху опазването на природното и културното наследство в региона. Освен това, финансирането ще помогне за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и за облекчаване на достъпа им до нови пазари.

 

ИНТЕРРЕГ-ИПП трансграничната програма обхваща 2 гранични региони в България и 3 региони на Република Македония. Тя е на стойност повече от 19 милиона € с дял от почти 17 милиона € от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

За повече информация:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/overview/obshcha-informaciya