1. Анализ на ситуацията с въглеродните емисии в трансграничния регион.
  2. Мониторинг на замърсяването на въздуха в градовете, който ще бъде направен във всички 9 проектни общини (Берово, Пехчево, Делчево и Виница в Македония и Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански в България) като отправна точка на проекта, и отговорност на двата партньора по проекта.
  3. Организиране на два работни семинара за местните власти и бизнеса в Източен планов регион (в Македония) и област Благоевград ( в България).
  4. Разработване на Съвместен документ на политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, което се явява и основната дейност на проекта, който ще се реализира в 9 –те целеви общини с участието на местните заинтересовани страни и използване на данни от дейности 1 и 5. Разработването на доклад за въглеродния отпечатък с препоръки за обществени и бизнес обекти в региона е важна дейност за целевите групи, ще предостави рамка за следващите дейности към намаляване на потреблението на въглерод и ще се изпълни във всички 9 проектни общини.
  5. Създаване на трансгранична мрежа за съвместна нисковъглеродна икономика – дейността ще бъде един от резултатите от проекта с участието на всички заинтересовани страни от Източен регион и Област Благоевград; мрежата ще следи за изпълнението на Съвместния документ за политика и ще допринесе бъдещо сътрудничество.
  6. Учебни посещения за обмяна на опит, които ще бъдат организирани в Област Благоевград и Източен регион с цел популяризиране на положителни примери за нисковъглеродна икономика.
  7. Обществена информационна кампания относно климатичните промени и значението на намаляването на въглеродния отпечатък ще се реализира и в двата погранични региона, като се използват различни подходи и различни средствата за масово осведомяване.
  8. Заключителна конференция за популяризиране на резултатите от проекта ще се проведе в Пехчево с участието на представители от двата региона в проекта.